Alternate Text

RTLS

تمامی افراد حاضر در بیمارستان اعم از پزشک و پرستار و به طور کل از کادر بیمارستانی گرفته تا تجهیزات، مراجعین و بیماران بستری شده دارای یک تگ فعال ( Active Tag ) می باشند که موقعیت مکانی آن ها را به صورت دقیق در بیمارستان نشان می دهد.

پزشکان و پرستاران گردن آویزی دارند که ضمن مشخص نمودن اسم و سمت فرد مورد نظر، قابلیت پیجینگ و مکان یابی پرسنل را برای مدیر بیمارستان یا سوپروایزر بخش فراهم می آورد.

دستگاه های پزشکی نیز توسط شکل دیگری از تگ ها که قابلیت اتصال به تجهیزات را دارند مکان یابی می شوند. برای درک بهتر مطلب فایل ذیل را دانلود نمایید.

دانلود فایل PDF مقاله
1394/03/12 بازگشت