Alternate Text

CAPsMAN

مدیریت و پیکربندی تعداد زیادی Access Point کاری بس دشوار و زمانبر است مخصوصا زمانی که نیاز به اعمال تغییرات جزیی پس از پیکربندی اولیه رادیوها باشد، زیرا همیشه نیاز به اعمال تغییرات و ارتقای وضعیت رادیو ها می باشد. در نتیجه یک سیستم مدیریت تغییرات Change Management ویژه ی رادیوها ضروری می باشد.

دانلود فایل PDF مقاله
1394/02/07 بازگشت