Alternate Text

سیستم های ارتباطی ترانک رادیویی UHF / VHF

این سیستم، ارائه راهکاری مبنی بر برقراری ارتباط بی سیم صوتی دو طرفه است که در بسیاری از برنامه ها مانند برقراری امنیت عمومی، ارائه خدمات اضطراری، بخش حمل و نقل و سرمایه گذاری کاربرد دارد. به این صورت امکان پیاده سازی سیستم¬های مختلفی از سیستم های ساده گرفته تا سیستم های پیچیده در سطح کشور به وجود می آید.

این سیستم می تواند به صورت آنالوگ، دیجیتال، ترانک و .. باشد و در رنج های فرکانسی مختلف مانند HF، UHF و VHF قابل استفاده است.